Highlight Programme


หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐาน
และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ICPCJ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐาน และบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

TIJ Academy มุ่งสรรค์สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า สําหรับผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานด้านความยุติธรรม ด้วยองค์ความรู้ระดับโลก ทักษะที่สนับสนุนการทํางานอย่างมีนวัตกรรม พร้อมทั้งแรงบันดาลใจจากตัวอย่างจริงของไทยและนานาชาติ เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

เราทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม สถาบันวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สถาบันเครือข่าย แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNIs) และรวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงพลังเครือข่ายในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพที่ TIJ Academy ให้ความสําคัญ ได้แก่
การส่งเสริมการนํามาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาไปปฏิบัติ การบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อพัฒนาความยุติธรรม และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมรวมถึงความยุติธรรมสมานฉันท์

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดอบรมข้อกำหนดแมนเดลาให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
15 มีนาคม 2565

ข้อกำหนดแมนเดลามีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเรือนจำเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย และลดการกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ในเรือนจำและผู้เข้าเยี่ยม ดังนั้นข้อกำหนดแมนเดลาจึงเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และการบริหารจัดการเรือนจำให้เป็นไปตามบริบทสากล TIJ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดและมาตรฐานสากลในประเทศไทย จึงร่วมกับ

อ่านต่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
02 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 #iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 2: ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ผ่านกลไกและเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรอบความตกลงระหว่างประเทศ การส่งเสริมและผลักดันประเด็นด้านความยุติธรรมผ่านกลไกสหประชาชาติ (United Nations)

อ่านต่อ
การปรับตัวของผู้ค้ายาเสพติด ช่วงโควิด-19
26 มกราคม 2565

สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน มีข้อมูลการตรวจยึด ยาบ้า ชนิด “เมทแอมเฟตามีน” มากขึ้นทุกๆ ปีในอาเซียน โดยประเทศไทยมีข้อมูลการจับกุมมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งในอดีตมีจุดผลิตยาบ้าหลัก คือ ทางตอนใต้ของประเทศจีน ต่อมาเปลี่ยนไปอยู่ที่รัฐฉาน

อ่านต่อ
เมื่ออาชญากรรมไร้พรมแดน!
26 มกราคม 2565

อาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime) ไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอน โดยรวม คือ การกระทำความผิดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มีขอบเขตทางกายภาพและทางภูมิศาสตร์ ปี 2021 ที่ผ่านมา มีการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้น มากที่สุด คือ Ransomware (เข้ารหัสในบัญชีของเหยื่อ

อ่านต่อ
อาชญากรรมไซเบอร์: ข้อจำกัดด้านกฎหมายและความท้าท้ายในการรับมือ
26 มกราคม 2565

จากรายงานล่าสุด สถิติอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่า 150% คือ ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ ที่เรียกเอาเงินของเหยื่อ แลกกับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ถูกขโมยและล็อกรหัสไว้ ความท้าทายสำคัญของการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ ได้แก่ ความยากในการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูล ข้อมูลที่ต้องนำมาใช้วิเคราะห์ปริมาณมาก การกระทำผิดเกี่ยวข้องหลายประเทศ รวมทั้งข้อจำกัดด้านกฎหมายที่อาจยังไม่ครอบคลุม อ่านผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จากรายงาน

อ่านต่อ
แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ มีอะไรบ้าง ?
26 มกราคม 2565

อาชญากรรมไซเบอร์ ที่มีความท้าทายต่อการรับมือมากขึ้น เนื่องจากมีความยากต่อการเข้าถึง การกระทำผิดมีความเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ และกฎหมายยังไม่ครอบคลุม ในส่วนสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่า 150% คือ ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ การค้ายาเสพติด มีรายงานการตรวจพบเฮโรอีนและเมทแอมเฟตตามีนมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีปัญหาการระบาดของเมทแอมเฟตามีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากกว่า 71% โดยปี

อ่านต่อ
แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่
26 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 #iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 1: แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ iCPCJ เริ่มต้นด้วยเรื่องของแนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความก้าวหน้าของสถานการณ์อาชญากรรมทั้งในระดับโลก ภูมิภาค

อ่านต่อ
ทำความรู้จัก iCPCJ ผ่านมุมมองผู้อำนวยการ TIJ
19 มกราคม 2565

ชวนทุกท่านทำความรู้จักกับหลักสูตร iCPCJ ผ่านมุมมองของ ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ และ ที่ปรึกษาหลักสูตร iCPCJ เป้าหมายหลักของหลักสูตร iCPCJ คืออะไร? มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างไร และ

อ่านต่อ
ปฐมนิเทศ iCPCJ รุ่นที่ 1
19 มกราคม 2565

ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรก #iCPCJ2022 สู่การเริ่มต้นของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (Executive Programme on the Implementation of International Standards and Norms in Crime

อ่านต่อ
INCARCERATION NATIONS NETWORK (INN) สนับสนุนโครงการ HYGIENE STREET FOOD สร้างโอกาส
12 มกราคม 2565

เขียนโดย สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด TIJ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส ส่งมอบรถเข็นนวัตกรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Hygiene Street Food รุ่นที่

อ่านต่อ
กำหนดการ

ICPCJ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐาน และบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เริ่มการอบรมหลักสูตร

มกราคม - สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดหลักสูตร สมัครเข้าเรียน