ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 8: ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ iCPCJ ชวนทุกท่านมามีส่วนร่วมกันหาทางออก บนพื้นฐานของหลักคิดในการเสริมสร้างหลักนิติธรรม วัฒนธรรมการเคารพกฎกติกา และแนวทางการทำงานแบบใหม่ที่สร้างสรรค์และโปร่งใส เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม

ร่วมสำรวจมุมมองและแนวทางปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศมุ่งสู่การปฏิบัติในประเทศไทย การนำกลไกตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย พร้อมเปิดเวทีหารือเกี่ยวกับความคาดหวังจากมุมมองของภาคประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ดำเนินรายการโดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ

สถานการณ์ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ โดย Prof. Yvon Dandurand, University of the Fraser Valley, Canada

ความพยายามในการพัฒนาความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย: มุมมองต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและตัวชี้วัด โดย คุณวิพล กิติทัศนาสรชัย, ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

นอกจากนี้ ยังเปิดวงสนทนา ในประเด็นข้อท้าทายต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านมุมมองสื่อมวลชน โดยคุณธนกร วงษ์ปัญญา บรรณาธิการข่าวในประเทศ THE STANDARD และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นผ่านมุมมองจากประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย