ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

เรือนจำกลางชลบุรี นำร่องนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์แห่งแรก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร #iCPCJ2022 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ภายใต้แนวคิดพื้นฐานเรื่องการ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่เลือกปฏิบัติ การห้ามทรมานและปฏิบัติที่ ทารุณโหดร้าย โดยมุ่งเน้นการใช้เรือนจำที่มีความปลอดภัยสำหรับทุกคนในการ คุ้มครองสังคม รวมทั้งการลดการกระทำความผิดซ้ำ ที่สอดคล้องกับ “ข้อกำหนดเนลสันแมนเดลลา” (The Nelson Mandela Rules) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และการบริหารจัดการเรือนจำให้เป็นไปตามบริบทสากล

นอกจากการนำข้อกำหนดเนลสันเมนเดลาในการพัฒนาผู้ต้องขังทั้งทางจิตใจ การให้การศึกษาแล้ว เรือนจำกลางชลบุรี ยังอยู่ระหว่างการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์นำร่องแห่งแรก ที่จะเป็นพื้นที่ขยายโอกาสในการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพและสร้างรายได้ก่อนปล่อยตัวอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์วัฒนกุล ประธานกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ และ คุณชลธิช ชื่นอุระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด TIJ ได้ร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย