ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา โรงพักล้ำสมัย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร #iCPCJ2022 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสถานีตำรวจนำร่องในโครงการโรงพักล้ำสมัยแห่งแรกของไทย มีการยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร (One stop service) ตามมาตรฐานสากล และการริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น ระบบ crimes เพื่อจัดการฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ การรับแจ้งความออนไลน์ (https://www.thaipoliceonline.com/) โครงการทนายอาสาร่วมกับสภาทนายความ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ยังได้ทำกิจกรรมออกแบบโรงพักในฝัน เพื่อระดมสมอง และลองนำเครื่องมือจากบทเรียนต่างๆในหลักสูตร Design thinking, System thinking, Gammification และการลงพื้นที่ดูงาน ร่วมการสร้างโรงพักในฝันเพื่อตอบสนองประชาชนให้มากข้ึน โดยสอดคล้องกับแนวคิด people-centred