ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

ความร่วมมือ และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 7: ความร่วมมือ และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม

ชวนมาฟังเรื่องแนวคิดความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centred justice) ความก้าวหน้าของโลกที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน และนวัตกรรมทั้งทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมอื่นๆ เช่น การนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ design thinking ที่มีหลักการคิดแบบคนเป็นศูนย์กลาง มาปรับใช้ในบริบทกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ในการป้องกันอาชญากรรมและเสริมสร้างความยุติธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมบรรยายและพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น:

  • แนวคิดกระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในระดับสากล และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม โดย Martyna Wanat, Justice Policy Analyst, Public Governance Directorate, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • Roundtable discussion: แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับความร่วมมือ และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาการทำงานของสำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม โดย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์, รองผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม, TIJ ถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมในประเทศไทย และต่างประเทศ และ ก้าวต่อไปในการสร้าง Justice Innovation Ecosystem ในประเทศไทย โดยสำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม