สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

TIJ Academy

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
999 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

Thailand Institute of Justice
999 Chaeng Wattana Road, Lak Si,
Bangkok 10210, THAILAND

Google Map

Email

academy@tijthailand.org