สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

TIJ Academy

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
999 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

Thailand Institute of Justice
999 Chaeng Wattana Road, Thung Song Hong, Lak Si,
Bangkok 10210, THAILAND

Tel.

0-2522-1199 ต่อ 366

Fax.

0-2522-1198