ไฮไลท์

Highlights

iCPCJ เปิด 4 ข้อเสนอ “กระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” แนวคิดที่ถูกผลักดันจากหลักสูตรใหม่
19 ตุลาคม 2565
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการสร้างโอกาส …
อ่านต่อ
ED TIJ เข้าพบหารือ President  KICJ พร้อมนำคณะ iCPCJ แลกเปลี่ยนทางวิชาการในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) ครั้งที่ 2 ของ KIC
25 กรกฎาคม 2565

ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ และ คุณโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนัก TIJ Academy เข้าพบหารือ President Tae-Hoon Ha of

อ่านต่อ
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบการใช้ EM ของประเทศเกาหลี
25 กรกฎาคม 2565

#iCPCJ2022 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการใช้ Electronic Monitoring (EM) ของสาธารณรัฐเกาหลีโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Central Electronic Monitoring Center และจากฝ่ายด้านการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็ทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Division) ภายใต้สำนักนโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมเกาหลี

อ่านต่อ
#iCPCJ ศึกษาระบบ KICS การจัดการข้อมูลคดีอาญาแบบเชื่อมโยงทั้งระบบ ของกระทรวงยุติธรรมเกาหลี
25 กรกฎาคม 2565

#iCPCJ2022  มีโอกาสเข้าร่วมหารือและศึกษาการดำเนินงานกับ กองกฎหมายระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลคดีอาญาระหว่างตำรวจ อัยการ ศาล และกระทรวงยุติธรรม แบบเชื่อมโยงทั้งระบบ (Korea Information System of Criminal

อ่านต่อ
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา โรงพักล้ำสมัย
20 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร #iCPCJ2022 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสถานีตำรวจนำร่องในโครงการโรงพักล้ำสมัยแห่งแรกของไทย มีการยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร (One stop service) ตามมาตรฐานสากล

อ่านต่อ
เรือนจำกลางชลบุรี นำร่องนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์แห่งแรก
20 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร #iCPCJ2022 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ภายใต้แนวคิดพื้นฐานเรื่องการ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่เลือกปฏิบัติ การห้ามทรมานและปฏิบัติที่ ทารุณโหดร้าย

อ่านต่อ
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 8: ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เมื่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ iCPCJ ชวนทุกท่านมามีส่วนร่วมกันหาทางออก บนพื้นฐานของหลักคิดในการเสริมสร้างหลักนิติธรรม วัฒนธรรมการเคารพกฎกติกา และแนวทางการทำงานแบบใหม่ที่สร้างสรรค์และโปร่งใส เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ร่วมสำรวจมุมมองและแนวทางปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศมุ่งสู่การปฏิบัติในประเทศไทย การนำกลไกตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย พร้อมเปิดเวทีหารือเกี่ยวกับความคาดหวังจากมุมมองของภาคประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย

อ่านต่อ
ความร่วมมือ และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 7: ความร่วมมือ และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม ชวนมาฟังเรื่องแนวคิดความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centred justice) ความก้าวหน้าของโลกที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน และนวัตกรรมทั้งทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมอื่นๆ เช่น การนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ

อ่านต่อ
การบริหารจัดการเรือนจำและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 6: การบริหารจัดการเรือนจำและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด เรื่องราวที่น่าฉุกคิดเกี่ยวกับคุกและการใช้โทษจำคุก รวมทั้งเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการพัฒนามาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ๆ ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด การใช้มาตรการทางเลือกแทนการจำคุกหรือคุมขัง และผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างโอกาสสำหรับผู้ก้าวพลาดในสังคม มาให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองโดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมบรรยายในประเด็น: ความสำเร็จและข้อท้าทายของการใช้โทษจำคุก โดยคุณชลธิช ชื่นอุระ,

อ่านต่อ
การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 5: การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน iCPCJ นำทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะสามารถมีบทบาทช่วยตอบโจทย์ความยุติธรรมของคนในสังคมแต่ละกลุ่มที่มีภูมิหลัง ประสบการณ์ บริบทความต้องการที่เฉพาะ และการช่วยเหลือที่แตกต่างกันได้อย่างไร ความยุติธรรมของแต่ละคนเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค หรือมีเครื่องมืออะไรบ้างจากความก้าวหน้าของมาตรฐานและแนวปฏิบัติในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศไทย การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อเด็ก โดยคุณ

อ่านต่อ