ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

ความสำคัญของการมีมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

ความสำคัญของการมีมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ คือ การทำให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับวิธีการวางโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือวิธีที่สามารถจัดการกับปัญหาบางประการ และสิ่งที่สำคัญคือ การคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปปฏิบัติใช้ โดยคำนึงถึงบริบทระดับประเทศของประเทศสมาชิก และความแตกต่างในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย

ชวนมาฟัง ความสำคัญของการมีมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศในมุมมองคุณ Naoki Sugano, Crime Prevention and Criminal Justice Officer, UNODC