iCPCJ 2023

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ คำมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนด เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านบางประเภทนั้นให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สถาบันฯ จึงขอให้ท่านให้ความยินยอมแก่สถาบันในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สถาบันฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. การจัดทำรายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร ทะเบียนข้อมูลติดต่อ และทำเนียบรุ่น รวมไปถึงการทำสำเนาต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
  2. ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ
  3. การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน
  4. การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
  5. การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯ
  6. การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมหลักสูตรระหว่างการเรียนหรือการทำกิจกรรมของหลักสูตร

โปรด คลิกเพื่ออ่าน ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว

โปรด คลิกเพื่ออ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อไหร่ก็ได้ เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก่อนการถอนความยินยอม