Strength

ข้อแนะนำ: รหัสผ่านควรประกอบด้วยอักขระอย่างน้อย 7 ตัว และควรประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ (! * ? $ % ^ &) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งาน