https://tijacademy.org/application/
Programme Schedule

T4SEA 2024

Training on Crime Prevention and Criminal Justice for Southeast Asia

Course Period

May - June 2024

Programme Detail

Programme Schedule

iCPCJ 2023

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐาน และบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

Course Period

March - August 2023

Programme Detail

TIJ Academy aspires to offer the best learning experiences to justice policymakers and practitioners by bringing together accessible global knowledge, innovative skills, and actionable 

inspirations. 

We work collaboratively with Thai government agencies and civil society organizations, the UNODC, Institutes of the UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network (PNI). We embrace multi-stakeholder partnerships to ensure the TIJ Academy will be a reliable partner for all justice makers. 

Our areas of priorities include the implementation of the international standards and norms in crime prevention and criminal justice, restorative justice, collaborative networking for justice, and innovative justice tools and initiatives. 


TIJ Academy มุ่งสรรค์สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า สําหรับผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานด้านความยุติธรรม ด้วยองค์ความรู้ระดับโลก ทักษะที่สนับสนุนการทํางานอย่างมีนวัตกรรม พร้อมทั้งแรงบันดาลใจจากตัวอย่างจริงของไทยและนานาชาติ เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

เราทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม สถาบันวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สถาบันเครือข่าย แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI) และรวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงพลังเครือข่ายในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพที่ TIJ Academy ให้ความสําคัญ ได้แก่
การส่งเสริมการนํามาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาไปปฏิบัติ การบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อพัฒนาความยุติธรรม และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมรวมถึงความยุติธรรมสมานฉันท์

Day 5 of T4SEA: A Transformative Visit to the Central Women Correctional Institution
10 June 2024

On June 10, 2024, participants of the T4SEA programme embarked on an inspiring journey to

Read More >
T4SEA: Shaping the Future of Criminal Justice in Southeast Asia
07 June 2024

In the first week of June 2024, Bangkok was abuzz with transformative discussions on criminal

Read More >
4-14 June T4SEA: Navigating Criminal Justice Challenges through International Standards and Norms
04 June 2024

The Training on Crime Prevention and Criminal Justice for Southeast Asia (T4SEA) has launched with

Read More >
TIJ – UNODC จัดอบรม T4SEA เสริมศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอาเซียน
04 June 2024

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดการอบรมหลักสูตร Training on Crime Prevention and Criminal Justice for Southeast Asia (T4SEA) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านงานยุติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านงานยุติธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือระดับภูมิภาค

Read More >
ปฐมนิเทศ iCPCJ รุ่นที่ 2
29 March 2023

ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่สอง #iCPCJ2023 ของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (Executive​ Programme on the Implementation of International Standards and Norms in Crime

Read More >
TIJ Academy เปิดบ้าน จัดงาน TIJ Academy Open House 2023 เปิดตัวหลักสูตร iCPCJ 2023
24 February 2023

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 คุณโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนัก TIJ Academy ได้นำเสนอแนวทางและเป้าหมายการจัดหลักสูตร iCPCJ 2023 ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว

Read More >
iCPCJ เปิด 4 ข้อเสนอ “กระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” แนวคิดที่ถูกผลักดันจากหลักสูตรใหม่
19 October 2022

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการสร้างโอกาส

Read More >
ED TIJ เข้าพบหารือ President  KICJ พร้อมนำคณะ iCPCJ แลกเปลี่ยนทางวิชาการในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) ครั้งที่ 2 ของ KIC
25 July 2022

ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ และ คุณโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนัก TIJ Academy เข้าพบหารือ President Tae-Hoon Ha of

Read More >
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบการใช้ EM ของประเทศเกาหลี
25 July 2022

#iCPCJ2022 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการใช้ Electronic Monitoring (EM) ของสาธารณรัฐเกาหลีโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Central Electronic Monitoring Center และจากฝ่ายด้านการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็ทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Division) ภายใต้สำนักนโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมเกาหลี

Read More >

All Programmes