ไฮไลท์

Highlights

04 June 2024

TIJ – UNODC จัดอบรม T4SEA เสริมศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอาเซียน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดการอบรมหลักสูตร Training on Crime Prevention and Criminal Justice for Southeast Asia (T4SEA) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านงานยุติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านงานยุติธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือระดับภูมิภาค

“หัวใจของการอบรมนี้ เป็นการสร้าง “ความหวัง” ให้กับผู้คน ทั้งในส่วนของประชาชนผู้มารับบริการ และในส่วนของคนทำงานเพื่อสร้างความยุติธรรมที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นการสร้างความหวังในการต่อสู้ความอยุติธรรมให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ด้วยการให้ความรู้ ทักษะ วิธีคิดที่ทันสมัย และมีความเป็น “เพื่อน” ที่มีใจเดียวกันที่อยากเห็นความยุติธรรม ซึ่งเชื่อว่าข้อท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ คนในภูมิภาคน่าจะเข้าใจกันได้อย่างดี” พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในงานต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม

ด้าน ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวเปิดงานว่า ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเคารพซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ฉันมิตร อย่างไรก็ดีความยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญความท้าทายจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความคาดหวังกดดันจากประชาชน ในการนี้หวังว่า TIJ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณ UNODC และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดการอบรมในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติด้านการป้องกันและความยุติธรรมทางอาญา แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ ตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศ โดยการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกร่วมการอบรมทั้งสิ้น 37 คน จากเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็นประเทศไทย 17 คน ฟิลิปปินส์ 6 คน อินโดนีเซีย 4 คน มาเลเซีย 2 คน กัมพูชา 2 คน สิงคโปร์ 2 คน เวียดนาม เมียนมาร์ และบรูไน ประเทศละ 1 คน และธนาคารโลก 1 คน

การอบรมหลักสูตร T4SEA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แหล่งที่มา: https://www.tijthailand.org/what-we-do/detail/t4sea-launch