ไฮไลท์

Highlights

29 March 2023

ปฐมนิเทศ iCPCJ รุ่นที่ 2

ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่สอง #iCPCJ2023 ของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (Executive​ Programme on the Implementation of International Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice) หรือ #iCPCJ ที่ TIJ Academy และ UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime ร่วมกันออกแบบหลักสูตร โดยมุ่งหวังจะพัฒนางานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในทุกมิติบนหลัก People-Centered Justice