ไฮไลท์

Highlights

24 February 2023

TIJ Academy เปิดบ้าน จัดงาน TIJ Academy Open House 2023 เปิดตัวหลักสูตร iCPCJ 2023

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 คุณโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนัก TIJ Academy ได้นำเสนอแนวทางและเป้าหมายการจัดหลักสูตร iCPCJ 2023 ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ในงาน “TIJ Academy Open House” ณ อาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ในการประชุมดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนของผู้เข้ารับการอบรม iCPCJ รุ่นที่ 1 ได้แก่ คุณรณพงศ์ คำนวณทิพย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท มีเดีย ออกซิเจน จำกัด, คุณสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม และ คุณโชติมา สุรฤทธิธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจจากหลักสูตรในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

iCPCJ หรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (Executive Programme on the Implementation of International Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง TIJ Academy และ UNODC เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยให้สอดคล้องมาตรฐานระหว่างประเทศ ผ่านแนวทางใหม่ในการออกแบบนโยบายและการทำความเข้าใจบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง