ไฮไลท์

Highlights

25 July 2022

#iCPCJ ศึกษาระบบ KICS การจัดการข้อมูลคดีอาญาแบบเชื่อมโยงทั้งระบบ ของกระทรวงยุติธรรมเกาหลี

#iCPCJ2022  มีโอกาสเข้าร่วมหารือและศึกษาการดำเนินงานกับ กองกฎหมายระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลคดีอาญาระหว่างตำรวจ อัยการ ศาล และกระทรวงยุติธรรม แบบเชื่อมโยงทั้งระบบ (Korea Information System of Criminal Justice Services: KICS) โดยใช้ดำเนินการร่วมกันในด้านการสืบสวนสอบสวน คำฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และการดำเนินการผ่านระบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ด้วย โดยประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและบันทึกของศาลได้ตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย

การได้มาศึกษาระบบการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมของสาธารณรับเกาหลีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการศึกษาต้นแบบการดำเนินงานด้วยระบบที่เข้มแข็ง เพื่อนำแนวคิดไปต่อยอด เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินคดีอาญา ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความแม่นยำ และลดงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรมและความคาดหวังต่อระบบยุติธรรมทางอาญายุคใหม่ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร iCPCJ