ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

การบริหารจัดการเรือนจำและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 6: การบริหารจัดการเรือนจำและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

เรื่องราวที่น่าฉุกคิดเกี่ยวกับคุกและการใช้โทษจำคุก รวมทั้งเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการพัฒนามาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ๆ ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด การใช้มาตรการทางเลือกแทนการจำคุกหรือคุมขัง และผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างโอกาสสำหรับผู้ก้าวพลาดในสังคม มาให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมอง
โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมบรรยายในประเด็น:

  • ความสำเร็จและข้อท้าทายของการใช้โทษจำคุก โดยคุณชลธิช ชื่นอุระ, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด, TIJ
  • มาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่มิใช่การคุมขัง โดยคุณ Dai Tanaka, Associate Crime Prevention and Criminal Justice Officer, UNODC
  • การใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังในประเทศไทย: อดีตถึงปัจจุบัน โดย ดร.นัทธี จิตสว่าง, ที่ปรึกษา TIJ และที่ปรึกษาหลักสูตร iCPCJ
  • กรณีศึกษา: การปิดเรือนจำในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย Professor Emeritus Peter Tak, Expert in foreign criminal justice systems

พร้อมด้วยกิจกรรม exclusive การพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ “หนึ่งชีวิตกับกรงเหล็กและกำแพงคน” กิจกรรมที่ทำให้เข้าใจความสำคัญของ “การหยิบยื่นโอกาส” กรรมกลุ่มย่อย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง mini exhibition พร้อมด้วยอาหารและผลิตภัณฑ์จากผู้พ้นโทษในโครงการ Hygiene Street Food อีกด้วย