ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 5: การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน iCPCJ นำทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะสามารถมีบทบาทช่วยตอบโจทย์ความยุติธรรมของคนในสังคมแต่ละกลุ่มที่มีภูมิหลัง ประสบการณ์ บริบทความต้องการที่เฉพาะ และการช่วยเหลือที่แตกต่างกันได้อย่างไร ความยุติธรรมของแต่ละคนเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค หรือมีเครื่องมืออะไรบ้างจากความก้าวหน้าของมาตรฐานและแนวปฏิบัติในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศไทย

  • การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อเด็ก โดยคุณ Taro Morinaga, Director and Government Attorney, UNAFEI
  • ความยุติธรรมทางอาญาที่คํานึงถึงมิติของเพศภาวะ โดยคุณ Sven Pfeiffer, Crime Prevention and Criminal Justice Officer, UNODC
  • การเข้าถึงความยุติธรรมของกลุ่มคนชายขอบ โดยคุณบุษยาภา ศรีสมพงษ์, นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและผู้ก่อตั้ง SHero ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อชวนผู้เข้ารับการอบรมสร้างกระบวนการยุติธรรมในอุดมคติเพื่อลองคิดนอกกรอบ (Think outside the box) จากกรณีศึกษาความรุนแรงต่อเด็ก และแรงงานข้ามชาติอีกด้วย