ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 4: แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา

นอกจากการดำเนินความยุติธรรมผ่านกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม ยังมีแนวคิดเรื่องความยุติธรรมทางเลือก ซึ่งช่วยส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เช่น ความยุติธรรมในชุมชน (community-based justice) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice)

เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ แนวคิด วิธีการนำไปปฏิบัติของมาตรการทางเลือกเหล่านี้ วันนี้เราจะได้ฟังมุมมอง ประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ทั้งจาก TIJ เอง รวมถึงหน่วยงานพาทเนอร์ UNODC และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างมากในประเด็นเรื่องความยุติธรรมในชุมชนและความยุติธรรมสมานฉันท์ ในประเด็น:

  • กลไกความยุติธรรมในชุมชน โดย Dr. Matti Joutsen, Former Director of the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), affiliated with the United Nations, Former TIJ Advisor
  • หลักการและแนวปฏิบัติของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยคุณ Jee Aei Lee, Crime Prevention and Criminal Justice Officer, UNODC
  • กระบวนการและตัวอย่างการนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้จริงในบริบทต่างๆ โดย Dr. Yvon Dandurand, University of the Fraser Valley, Canada
  • กระบวนการและตัวอย่างการนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้จริงในบริบทต่างๆ: ความยุติธรรมสมานฉันท์ในประเทศไทย โดยคุณอุกฤษฏ์ ศรพรหม, ผู้จัดการโครงการการสนับสนุนงานด้านหลักนิติธรรม, TIJ

นอกจากการบรรยายแล้ว คุณอุกฤษฏ์ ศรพรหม ยังชวนเรียนรู้กรณีศึกษา โดยการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม iCPCJ ได้เข้าใจแนวคิดและกระบวนการเบื้องต้นมากยิ่งขึ้น