ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

ความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 #iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 3: ความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มุ่งเน้นสำรวจและหารือแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในบริบทของประเทศไทย

#iCPCJ ชวนผู้เข้ารับการอบรมร่วมพูดคุยภาพใหญ่เกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะปัญหาในเชิงโครงสร้าง

โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษา TIJ และประธานที่ปรึกษาหลักสูตร iCPCJ ร่วมให้มุมมองและประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย ร่วมด้วย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ และที่ปรึกษาหลักสูตร iCPCJ นำเสนอผล TIJโพลเรื่องความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และร่วมสนทนาแลกปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นปัญหาสำคัญในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย แนวทางการสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ผลกระทบของปัญหาความยุติธรรมทางอาญาต่อประชาชน และความคาดหวังของประชาชนต่อความยุติธรรมทางอาญา