ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

มาตรฐานระดับโลก สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม

มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ (International Standards and Norms) แม้ว่าจะเป็น soft law หรือปฏิญญาทางการเมืองที่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายโดยตรง แต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศสมาชิกในการนำไปใช้อ้างอิง เพื่อปรับกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามบริบทของแต่ละประเทศ สิ่งสำคัญคือ สามารถนำไปสู่การยกร่างกฎหมายที่สำคัญ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมในระดับรากฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกได้

TIJ Academy ร่วมกับ UNODC (สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ) พัฒนาหลักสูตร iCPCJ ตอบโจทย์ความท้าทายของการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม และความคาดหวังต่อระบบยุติธรรมทางอาญายุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นําด้านความยุติธรรมในการคิดริเริ่มออกแบบและบริหารงานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทความต้องการของประชาชน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร่วมเรียนรู้กรอบแนวคิดและหลักการของมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ (International Standards and Norms) ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น นําไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับกระบวนการยุติธรรมทั้งในบริบทของประเทศไทยและระหว่างประเทศ