ไฮไลท์

Highlights

15 March 2022

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดอบรมข้อกำหนดแมนเดลาให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ข้อกำหนดแมนเดลามีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเรือนจำเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย และลดการกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ในเรือนจำและผู้เข้าเยี่ยม ดังนั้นข้อกำหนดแมนเดลาจึงเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และการบริหารจัดการเรือนจำให้เป็นไปตามบริบทสากล

TIJ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดและมาตรฐานสากลในประเทศไทย จึงร่วมกับ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ ข้อกำหนดแมนเดลา” ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565 ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี ในรูปแบบ Hybrid ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ โดยหวังให้ขยายผลไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังได้

การอบรมดังกล่าวมี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ คุณชลธิช ชื่นอุระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด TIJ และ คุณ Naoki Sugano เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม UNODC ร่วมเปิดการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 21 คน ได้เรียนรู้ทั้งโครงสร้างหลักสูตร การเตรียมแผนการสอน เทคนิค วิธีการในการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเนลสันแมนเดลา จากคุณ Aidah Mnyolmo ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปเรือนจำ

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการจัดฝึกอบรมต่อยอดจาก “หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Course)” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย UNODC และแปลเป็นภาษาไทยโดยการสนับสนุนจาก TIJ