ไฮไลท์

Highlights

26 January 2022

แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ มีอะไรบ้าง ?

  • อาชญากรรมไซเบอร์ ที่มีความท้าทายต่อการรับมือมากขึ้น เนื่องจากมีความยากต่อการเข้าถึง การกระทำผิดมีความเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ และกฎหมายยังไม่ครอบคลุม ในส่วนสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่า 150% คือ ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่
  • การค้ายาเสพติด มีรายงานการตรวจพบเฮโรอีนและเมทแอมเฟตตามีนมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีปัญหาการระบาดของเมทแอมเฟตามีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากกว่า 71% โดยปี 2020 ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 จับกุมได้กว่า 170 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น
  • การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้กระทำผิดมีแนวโน้มที่จะใช้ช่องทาง social media และกระทำการผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้เสียหายได้ในวงกว้าง ผลกระทบจากมาตรการจำกัดการเดินทาง ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ทำให้องค์กรที่รับผิดชอบในพื้นที่มีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี การเข้าถึงหรือการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ยากขึ้น รวมถึงการขาดแคลนเงินที่ได้จากการระดมทุนอีกด้วย
  • การลับลอบค้าสัตว์ป่า ถึงแม้มีความต้องการของตลาดที่ลดลง แต่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 กลับพบว่ามีแนวโน้มการลักลอบติดต่อทำการค้าผ่านทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น และด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยี การใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง ทำให้การจับกุมทำได้ยากขึ้นเช่นกัน