ไฮไลท์

Highlights

26 January 2022

แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 #iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 1: แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ iCPCJ เริ่มต้นด้วยเรื่องของแนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความก้าวหน้าของสถานการณ์อาชญากรรมทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ ว่ากำลังปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด และมีรูปแบบใด รวมทั้งผลจาก COVID-19 ทำให้แนวโน้มของอาชญากรรมเป็นอย่างไรบ้าง และมีรูปแบบใดบ้างที่เกิดขึ้นใหม่
เหตุใด COVID-19 จะที่เกิดการ lock down ที่น่าจะทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทาง แต่กลับทำให้ปริมาณอาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีความซับซ้อนขึ้น จนยากที่จะจัดการ
โดยในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Partner สำคัญอย่าง UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับ “แนวโน้มอาชญากรรมและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่” ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • อาชญากรรมไซเบอร์ โดย คุณเขมณัฏฐ์ ชุตินันท์วินิจ UNODC National Cybercrime Programme Officer
  • ความท้าทายด้านการค้ายาเสพติดในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง โดยคุณ Inshik Sim, Regional Coordinator of the UNODC Global Synthetic Monitoring: Analysis Reporting and Trend, or SMART Programme for East Asia and the Pacific, UNODC
  • การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยคุณ Sylwia Gawronska, Regional Programme Advisor on Human Trafficking & Smuggling of Migrants, UNODC
  • การลักลอบค้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า โดย คุณ Giovanni Broussard, Regional Coordinator of the UNODC Global Programme on Combatting Wildlife and Forest crimes in Southeast Asia, UNODC

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ร่วมสนทนากลุ่มในหัวข้อแรกนี้ นำโดย พ.ต.อ. ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สร้างและพัฒนาแพลทฟอร์มเพื่อความยุติธรรมผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน “Social Bureau” และกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แบทเทิลแล็บ เวนเจอร์ จำกัด บริษัทผู้สร้างและพัฒนาแพลตฟอร์ม “Battlelab”