ไฮไลท์

Highlights

19 January 2022

ปฐมนิเทศ iCPCJ รุ่นที่ 1

ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรก #iCPCJ2022 สู่การเริ่มต้นของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (Executive Programme on the Implementation of International Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice) หรือ #iCPCJ ที่ TIJ Academy และ UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime ร่วมกันออกแบบหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม และความคาดหวังต่อระบบยุติธรรมทางอาญายุคใหม่